ளி சாஸ்தி ருஷ்ணக்‌ கோண்‌,

ரம்‌

னீ

1940

ன்‌ பப்த்திப பப்ப | பிட்டு யத்டு பச0டரு ப.

, கடவுளது ரக. வியாபார

அருளிச்செய்த .

டட இடி

கெவு

கோலி புத்தக 1௮ கத கத்‌ அப்‌

2௪21220000 கு ர), தவர்‌

ணக சைகை ணன கணண கணண “ன ம்‌ ்‌ * | ரம | இமா. 2 பட

ட1910/2௦0 3012 1பர்ர்/க ௩ளை ள்‌

உ. கடவுள்‌: துணை.

-சகாதேவர்‌. அருளிச்செய்த - கவுனி சாஸ்திரம்‌.

விகாயகர்‌ அத- வெண்பா.

ழய்தன்‌. ற்சதுரம்‌ பகுத்தெட்டுத்‌ இக்காக்கி வடி.வம்பதி னாறுகோ ணல்முடி.வு--விண்மண்‌ ஆகபதி னெ ட்டுக்கு அறைவுங்கெவு ளிக்குபயன ஜாகவரும்‌ றுங்கரண்ப்‌. பாடு.

-நூன்முகம்‌, அலலமுள்ளமானிடர்கள்‌ பிழைக்கவேண்டி .ஐவர்பஞ்சபாண்டவரி லிளையதம்பி 22 அமபெருஞ்சகலகஸ்‌ தெளிஈதஞானி , மாயனருள்பூண்டசன 0 2 தவன்முன்‌ னாள்‌.

தம்பியடாமர்மமா பிருக்ததாலே லு ஐகமுழுதுங்கண்ணாடி போலேகாண

ள்‌ - செஞ்சிஏகாம ம்பர மும்‌ வெளியிட்டானே.

வெளியிட்ட இந்நாலும்‌ வீண்டூ பாகாது

்‌ வீணருக்கேதுரைத்தும்‌ வெளிப்படாது சல நிந்தபெரியோே சொல்லக்கேளீர்‌ அஅவிரப ரமாய்க்க கற்று லு ம்‌ அடக்‌ ஒம்வேண்டும்‌

" ஒருமதியோர்சொல்லிபரம்‌ கேட்கவேண்டும்‌ வளமான்‌இர்நாலை சிரேஷ்டமென்றே வாழ்மாலின்சாட்சிய தாய்‌ நம்ப வேண்டும்‌.

தம்பஜோர்க்குச்சகலமும்‌ பலிக்குமப்பா

பட்ச த்க்‌ ன்‌

. ரூ கெவுளி சாஸ்திரம்‌. தம்பியடாசித்தரெல்லா மறிந்த நாலை. தூானென்றுகொவமதாய பழித்தகாலை அம்புவியிலொருபோதும்‌ கைப்படார்கள்‌ இ. அழிவுகாளென்றுமுன்னோ ரறைந்திட்டாரே, 4

_ அறைந்திட்டமொழியதனை நமம்பிக்கேளும்‌ : அப்பனேகெவுளியது சொல்லும்போது . வருந்தியேசிந்தைமிக வாடுவார்கள்‌ வரத்தென்றும்போக்கென்றும்‌ 0 தளிர்‌ இடா மல்‌ _ பிரிந்திட்டதிசைதஇசைக்கும்‌ புகலும்வாக்கும்‌. புண்ணியனே€ழ்மேலும்‌ சொல்லும்வாக்கும்‌ கருத்துடனேகண்டுமனம்‌ தெளிவத ற்கு காண்டீபன்தம்பிசொன்ன சூடசந்தானே....... ! 4.

'கீழென்றால்பாதாள மல்லகண்டாய்‌ கண்மணியேமேலென்றால்‌ வானமலல தாழென்றால்புவிமீதில்‌ சொல்லுஞ்சே தலைக்குமேல்‌ சொல்லுவது வேமறயாகும்‌ - சூழென்றமாறுமிடந்‌ திசையிற்கூட்டும்‌ க, ... சுத்தமாய்க்காதலுட சேதிசொலலும்‌. ரள வாழென்றவாரமது ஏழுகாட்கும்‌ வழுத்தியகாதல்விபர றிந்துசொல்லே, 2

ஞாயிறறுக்கமமை சொலலும்‌ கெவுளிஜாதி ஆதியாமஞாயாதன்னி றயுமோர்கெவுளிஜாதி . வேதியராகுவாரே வெள்ளையாம்நிறத்துிமனோேடே சோதியாமனயாளோடு போஜனமுூண்டுகூடி. மேதினி தனிறகிழக்கு முகமதுஙி ற்கும்பாே ர்‌.

இ-ள்‌. ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்வது பிராமணஜாதி. "கெவுளி வெள்ளைகிறம்‌. ௮து தன்னுடைய ஸ்திரீயுடன்‌ கூடிக்‌. கொண்டு ஆகாரம புசித்து கிழக்கு முகமா பருக்கும்‌, எ-று.

ஞாயிறு ஏழக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌, பாரப்பாழக்கேசொன்னால்‌ ராகுவால்பயக்தானப்பா 4

கூறப்பாவடுத்தவிற்‌ குற்றமாங்கேடுவார்த்தை - : -நேரப்பாவக்கினிமூலை கேதுவால்சாவுசொல்‌; லும்‌ :

்‌ தூரப்பாவதற்குநேரே தீவுசொற்கலகமாகும்‌,

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

- கெவுளி சாஸ்திரம்‌ | 9

இ-ள்‌. ழக்கே சொன்னால்‌ ராஇருப்பான்‌, அந்தச்‌ சேதி பயம்‌. அடுத்த இவிற சொன்னால்‌ கேடுவார் த்தை, அக்கினி மூலையிற்‌ ம'ொன்னால்‌.கலகம்‌ வரும்‌. எ-று." [2

ஞாயிறு தெற்கே சொல்லும்‌ பல்ன்‌

. தெற்கினில்சொல்லும்போதங்‌ காரகனால்சுகமதாகும்‌. நிற்கவேதீவிற்சொன்னால்‌ நடப்பதுவபஜெயர்தான்‌ டடம ற்றியேநிரு திமூலை புதன்‌ கன்னால்வருததுபநது ... குற்ற றமேயில்லை தீவிற்‌ சொல்வதுவருத்துபோஜனம்‌.

இ-ள்‌. தெற்கே சொன்னால்‌ அங்காரக ஸிருப்பான்‌, சுகமானவார்த்தையாகும்‌. தீவு. தஇசையிற்சொன்னால்‌ அபு ஜெயமாகும்‌. நிருதிமூலையிற்‌ சொன்னால்‌ புத ஸிருப்பான்‌, அந்த சொல்‌ பந்து ஐனம்வருத்து, திவி.ற்சொன்னால்‌ போஜ னம்‌ வருத்து. எ-று. 3

. ஞாயிறு மேற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌

சனியனுமிருப்பான்‌ மேற்கே சஞ்சலம்சொல்லும்வார்‌. த்தை வினையடாதீவிற்சொன்னால்‌ வருவதுகேடுவார்த்தை

்‌. இனியெனவாயுமூலை இகதிரனாலவிருநதுமுண்டு சனியென தவிற்சொன்னால்‌ கட்டுவாய்கோடி வஸ்திரம்‌.

இ- ள்‌, 2 மேற்‌? சொன்னால்‌ சனியிருப்பான்‌, சஞ்சலமான வார்த்தையாகும்‌, இவுஇசையிற்‌. கேடுவாரத்தை, வாய்வு.மேறலை யிற்‌ சொன்னால்‌ இந்திரனிருப்பான்‌, விருந்துவரும்‌ தீவு இசை பயிற்‌ சொன்னால்‌ கோடி வஸ்திரம்‌ கட்டுவாய்‌, எ-று .. &

ஞாயிறு வடக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ .. சொல்வதுவடக்கேயானால்‌ சுகமெனும்பிரகஸ்பஇயாம்‌ ... வெல்லவேகீவிற்சொன்னால்‌ வாசனயணிவாய்மெய்யில்‌ - வெல்லவேசனியன்மூலை வரும்சுக்கிரனாற பொருளும்‌ -. தொல்லையுமில்ஸைதி வில்‌ தூரத்தோர்வருமுவாரே

'இ-ள்‌. வடக்கே சொன்னால்‌ பிரகஸ்பதி யிருப்பான்‌, ஈக . "மான வார்த்தை, இவு இசையிற்‌ சொனனால்‌. பரிமளம்‌.. சனி -மூலையிற்‌ சொனனால்‌ சுககிரனிருப்பான, ஈல்ல வாரத்தை, திவு 'இசையிற்‌ சொன்னால்‌. அல்விலிருரது. உறவின்‌. முமையார்‌ வருவார்கள்‌. எ-று. ட்ட்டு

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

ரர -கெவுளி சாஸ்திரம்‌.

ஞாயி று ஆகாயத்தி லும்‌ பூமியி லும்‌ சொல்‌. லும்‌. பலன்‌, கி உயரமேசொல் லுமாகில்‌ சூரியனா ஒலுதவியுண்டு. ்‌ துயரமேயில்லைபூமி சுக்கரனால்பின்னமாகும்‌ . கயம்பெறஞாயிறுக்கு காட்டியபடியே பாரும்‌ தயவுளதஇங்களுக்குத்‌ தான துசொல்லிவாரேன்‌. . இ-ள்‌. ' தலைக்குமேற்‌ சொன்னால்‌ சூரிய னிருப்பான்‌, நினைத்தகாரியம்‌ வின்னமாகும்‌, பூமியிற்‌ சொன்னால்‌ சந்திர _னிருப்பான்‌, காரியம்‌ கைகூடும்‌. எ-று, ட்ட இங்கட்டுழமை சொல்‌. லும்‌ கெவுளிஜாத. சங்கரனருளினாலே சாற்‌ ு) றுவேன்கெவுளிஜாதி - பொங்கவேராஜனாகும்‌ பொருந்தியேரா ஜாவர்ணம்‌ தங்கயேமு துகிற்பத்‌துத்‌ தழும்புபோற்கர “லுண்டு. இங்கெஸ்திரீயுக்தா னும்‌ இருப்பாரேபுசிப்புக்கொண்டு இ-ள்‌. திங்கட்கிழமை பேசுகின்ற கெவுளி ஜாதி ராஜ நிறம்‌ ரோஜாப்பூ வர்ணம்‌ அதின்‌ முதுகில்‌ பத்துக்‌ கரலுண்டு, அது தன்னுடைய ஸ்திரீயுடன ஆகாரங கொண்டிருக ்‌ கும்‌. ஏறு... ட்ரீ “இங்கள்‌ கிழக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ டட இெக்கனில்பி ரகஸ்பதி கீர்த்திசொற்பொருளுஞ்‌ சரம்‌... - தழைக்கவேதீவிற்சொன்னால்‌ தனது இஷ்டங்கள்‌ வரு, த்‌ து பழூபொரக்கினிமூலை சனியனா ற்கலகஞ்சொல்லும்‌ .. வருத்திய£ீவிற்சொன்னால்‌ வருந்துன்பமெத்தவென்றார்‌ .. இ-ள்‌. இழக்கே சொன்னால்‌ பிர கஸ்பதியா யிருப்பான்‌, பொருள்சேரும்‌, இவு திசையிற்‌. சொன்னால்‌ பிரியமானவர்‌ வருவார்கள்‌, அக்கினி மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ கலகம்‌ வரும்‌, தீவு திசையிற்‌ சொன்னால்‌ ரொம்ப வருத்தமாம்‌. எ-று, டூ. இங்கள்‌ தெற்கே சொல்லும்பலன்‌ 'சொல்வதுதெற்கேயானால்‌. பகைவர்கள்வருத்‌ தமாகும்‌ - புல்லென த்‌ தீவி ற்சொன்னால்‌ புக லும்நீ கேடேயென்‌ றும்‌. ட்‌ ட்‌ 'கொல்லெனகருகிசொ ன்னால்‌ ௧இ௦ ரானால்சாவுவார்‌ த்‌ ஸ்‌ ச. ..... வெல்லென$வி.ற்சொன்னால்‌ மாகொடுங்கலகமென்றார

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

-செவுளி சாஸ்திரம்‌: 8. .. இ-ள்‌, இங்கட்குழமை தெற்கே சொன்னால்‌ ராகு இருப்‌ பான்‌, பகைவர்‌ வருவர்ர்‌, தீவு. தசையிற்‌ சொன்னால்‌ கேடு "வார்த்தை, நிருதி மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ சூரிய விருப்பான; 'சாவு வார்த்தை, தீவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ கலகம்‌. எ-று. 5 ........... திற்கள்‌ மேற்கே சொல்லும்‌ பலன மேற்கேசந்திரனிருப்பான்‌ மொழிவதுஅரசர்ஈன்மை .. தீர்க்கமேதீவிற்சொன்னால்‌ சேர்ந்தபரதுககள்வருத்தம்‌ பார்க்கவேவாய்வுமூலை கேதுவாற்சாவுவாததை

மார்க்கமேதிவிற்சொன்னால்‌ பகைவர்கள்வருகுவாரே

இ-ள்‌. இஙகட்கிழமை மேற்கே சொன்னால்‌ சந்திரனிருப பான்‌, அரசரால்‌ நன்மையான சேது, தீவு இசையிற சொன்‌ னால்‌ பந்துக்கள்‌ வருவா, வாய்வு மூலையில்‌ கேது இருப்பான்‌, சாவு வார்த்தை வரும்‌, தீவுதிசையிற்‌ சொன்னால்‌ பகைவா்‌

கள்‌ வருவார்கள்‌. எ-று. . 70 தங்கள்‌ வடக்கே சொல்லும்‌ பலன

வடக்குசொற்புதனிருப்பான்‌ வருவது௮ரத தலாபம்‌ - துடரெனதீவிற்சொன்னால்‌ துலவதுப்‌ி ரயாணம்போவார்‌. ' “நடக்கசொல்லீசான்யத்தில்‌ நூல்லசோபனங்களென்ற . அ௮டக்கவேதீவிற்சொன்னால்‌ லஐயையோகலகமெனறா£ ..., இ-ள்‌. திங்கட்கிழமை வடக்கே சொன்னால்‌ புத னிருப்‌ பான்‌, அர்த்தலாபம்‌. இவு திசையிற சொன்னால்‌ பிரயாணங "கூட்டும்‌, ஈசான்யத்துற சொன்னால்‌ சுககிரனிருப்பான்‌, சோப்‌. “னம்‌ தீவு தசையிற்சொன்னால கலக வார்த்தை, எ-று, 18

தங்கள்‌ ஆகாயத்திலும்‌ பூமியிலும்‌ சொல்லும்‌ பலன்‌

- அங்காரகனிருப்பான்‌ ஆகாயஞ்சொல லும்போது | சு

. பங்கமேகேட்கும்வார்ததை பதிவிட்டுவோடச்செயயும்‌ .. . தங்கமேபூமியிற்சொன்னால இர இிரனாலயிஸ்வரியமுண்டு ச? இங்கிதுதிங்கள்சொன்னேன்‌ இயம்புவேன்‌ செவ்வாய்சேது இ-ள்‌. இங்கட்டுழமை தலைக்குமேற்‌ சொன்னால்‌ அங்காரா _ ரகனிருப்பான்‌ ஐஸ்வரியமுணடு. எ-று. 14. . "செவ்வாய்க்கிழமை சொல்லும்‌ கெவுளிஜாதி

..நண்ணியராஜவம்சம்‌ நிறத்தினில்சாம்பல்வர்ணம்‌

.எண்ணி3யேஎட்டுக்கேல்‌ மு.துகினிலிருக்கும்பாரு ்ண்டு

'வண்மையாய்ஸ்‌இிரீயுக்தானும்‌ வலமதாய்போஜனங்களு

்‌ சி புண்ணி ய்ர்போலேத ட்சீ ம்‌ போ ய்‌ ந்‌ யீ ரக ம்‌ ம்ப ரே

சப ப்‌ ட்ட

ட்ட 15.

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

ட... கெவுளி சாஸ்திரம்‌

இ-ள்‌. செவ்வாய்க்கிழமை சொல்லும்‌ செவுளியினுடைய : ஜாதி ராஜவம்சம்‌, நிறத்தில்‌ சாம்பல்‌ வர்ணம்‌, மு துகில்‌ எட்டுக்‌. கற லிருக்கும்‌, தன்னுடைய ஸ்திரீயுடன்‌ கூடி! போஜனமுண்டு தடசண முகமாயிருக்கும்‌, ௮து சொல்லும்‌ பலன்‌ யாதெனில்‌ எ.று.. 1ம்‌] செவவாய கிழக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌: . சந்திரன்கிழக்கிருப்பான்‌ சாற்றுசொற்சம்பத்துண்டு வநதிடுஈதவிற்சொன்னால்‌ வளம்பெறநல்லவார்த்தை- தொந்தமே௮க்கினிமூலை சுக்கிரனாலுறவுண்டாகும்‌ நிந்தையுமில்லை வில்‌ நெடுந்‌ துலகோர்வருக்து இ-ள்‌. செவ்வாயக்கிமமை கிழக்கே சொன்னால்‌ சந்திர _னிருப்பான்‌, நல்ல வார்த்தை, தீவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ -சேதிவரும்‌, அக்கினி மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ துலவிலிருக் து

வருவார்கள்‌. எ-று. மீத. செவ்வாய்‌ தெற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ தெற்கினில்கேதிருப்பான்‌ சொல்வதுமரணவார்த்தை நிற்கவேதீவிற்சொன்னால்‌ வியாதிக்குப்பயந்தானப்பா. வற்சமாயநிருதிமூலை ராகுவாற்பயமுண்டாகும்‌ ட்டி தற்கமேதீவிற்சொன்னால்‌ அரசரா ற்கெடுதியாமே . இ-ள்‌. செவ்வாய்க்கிழமை தெற்கே சொன்னால்‌ கேது விருப்பான்‌, சாவு வார்த்தை, இவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ வியாதியோர்க்கு பயம்‌. நிருதி மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ ராஞு:. இருப்பான்‌ பகை வரும்‌. தீவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ ராஜ பய மாகும்‌,. எ-று. 79 . "செவ்வாய்‌ மேற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ . சூரியனிருப்பான்‌ மேற்கே சொல்வதுகைகான்கூடும்‌. கூறியதீவிற்சொன்னால்‌ குருவதுதானியஈஷ்டம்‌ வீரியவாய்வுமூலை புதன்தன்னாற்ஜெனம்வருத்து கோதுதீவிற்சொன்னால்‌ ஈடப்பதுசுபந்தானென்‌ளர்‌. இ-ள்‌. செவ்வாய்க்கிழமை மேற்கே சொன்னால்‌ சூரிய ' னிருப்பான்‌ நினைத்தகாரியம்கைகூடும்‌. திவு இசையி சொன்‌ : னால்‌ தானியஈஷ்டம்‌. வாய்வு மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ புதனிருப்‌ - பான, வருத்து கவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ சுபம்‌ எ-று, 76. செவ்வாய்‌ வடக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ ரர அறைவதுவடக்கேயானால்‌ அங்காரகனாலக்கினிபயம்‌ ..' ட்‌ - பிறந்திடுகசீவிற்சொன்னால்‌ பொல்லாதகலகவார்த்தை தெரிஈதிடுமீசான்யத்தில்‌ யிந்திரனால்வாகனமுண்டு 'நிறைக்திடுக்திவிற்சொள்னால்‌ ராஜஸ்திரீவருத்துமாமே

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

கெவுளி சாஸ்திரம்‌ . டர

... இ.ள்‌. செவ்வாய்க்கிழமை வடக்கே சொன்னால்‌ அங்‌ காரக னிருப்பான்‌ அக்கினி பயம்‌ தீவு திசையிற்‌ சொன்னால்‌ கலகம்‌ ஈசான்ய.. மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ இந்திரனிருப்பான ்‌ மானம்வரும்‌ தீவு இசையிற்‌. சொன்னால்‌ ராஜஸ்திரீ வருத்து. எ-று... ரர மரீ ... செவ்வாய்‌ ஆகாயத்திலும்‌ பூமியிலும்‌ சொல்லும்‌ பலன்‌ காயம்‌ சனியிருப்பான்‌ அந்தசொற்பிரயாணங்கூட்டும்‌ யோகமேபூமியிறசொன்னால இருப்பரோபிரகஸ்பதிதானும்‌ - பாகமேஸ்திரீயின்லாபம்‌ பகர்வதுகல்லவா£சதை ஆகமம்விளங்கச்சொன்ன ஐவரின்‌ நூலிதாமே ... இ-ள்‌. தலைக்குமேற சொன்னலை சனியிருப்பான்‌, தூரப்‌ பிரயாணங்கூட்டும. பூமியிற்‌ சொன்னால்‌ பிரகஸ்பதி இருப பான்‌ ஸ்திரீயால்‌ ஈல்ல வாரத்தை எ-று. 1௦ புதன்கிழமை சொல்லும்‌ கெவுளி ஜாதி ... இராஜசூஸ்இரஜாதி திறமெனும்வர்ணம்பொன்னாம்‌ வரமெனுமுதுகிலாறு &றலுமிருக்கும்பாரு பெருமையாய்ஸ்திரீயுந்தானும்‌ புசித்திடவாலோசிததே ஒருமுகமாய்நடக்கில்‌ ஒங்கியேவாழ்கின்றாரே இ-ள்‌. புதன்கிழமை சொலலும்‌ கெவுளிஜாதி ரசூஸ்திர ஜாதி, பொன்னிறம்‌, முதுகில்‌ ஆறு க&றலிருககும்‌. அது குன்‌ மனையாளோடு கூடி அகாரம்‌ புசித்து ஒருமுகமாய்‌ வடக்கே யிருக்கும்‌ எ-று. 7 - புதன்‌ இழக்கே சொல்லும்‌ பலன - இந்திரன்கிழக்கிருப்பான்‌ யியம்புஞ்சொல்லயிஸ்வரியம்‌ - வந்‌இடுந்திவிற்சொன்னால்‌ வருகுமேகாயகனிகள்‌ - தொநர்தமாமக்கினிமூலை வியாழனால்கனம்வருத்து நிந்தையாந்தீவிற்சொன்னால்‌ ஸ்திரீயவள்கோபமாவாள்‌ : .... இ.ள்‌. புதன்கிழமை கிழக்கே சொன்னால்‌ இந்திர னிருப பான்‌ ஐஸ்வரியம்‌ வரும்‌. தீவு இிசையிற்‌ சொனனால்‌ காய்கனி கள்‌ வரும்‌. அக்கினி ஈறலையிற்‌ சொன்னால்‌ வியாழபகவானிருப்‌ - பான்‌ தனதானியம்‌ வரும்‌. தீவு திசையிற்‌ சொன்னால்‌ மனவி கோபமாவாள்‌ எ-று... தோட ்‌ 80 புதன்‌ தெற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌

_ சந்திரனிருப்பான்தெற்கே சம்பத துஉண்டுசொன்னால்‌ _... அந்ததோர்திவிற்சொனனா லரசரும்பெரியோரஈனமை .. புந்தமேறிருஇரூலை ராகுவாலுறவோர்துக்கம்‌

... சந்தேகந்திவிம்சொன்னால்‌ சோசத்தின்பலந்தானென்றா

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

ள்‌ | கூ ட்ட - கெவுளி சாஸ்‌ ட்திரம்‌ ரர

- இ-ல்‌ ள்‌. புதன்‌ கிழமை தெற்கே சொன்னால்‌. சந்திர னிருப்‌. பான்‌ சம்பத்துவரும்‌. தீவுதிசையிற்‌ சொன்னால்‌ ராஜாவாலும்‌' ்‌ பிரபுவாலுமுதவியாகும்‌. நிரு திமூலையிற்சொனனால்‌ ராகுவிருப்‌ ்‌. பான உறவினமுறையால துக்கம்‌, கவு திசையில்‌ சொன்னால்‌

சோரம்‌ எ-று. டக 1.

புதன்‌ மேற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌.

மே ற்கினி றகேதிருப்பான்‌ மொழி வதுபயந்‌ தானப்பா மார்க்கமாம்தீவிற்சொன்‌ னால்‌ மானம்போமரசராலே ற்கவேவாய்வுமூலை யங்கார கனாலர்ததநாசம்‌ - பார்க்கவேதிவிற்சொன்னால்‌ பயமதுவக்கினியாலே. இ-ள்‌. புதன்கிழமை மமேற்கே சொன்னால்‌ கேது இருப்‌ - பான்‌.ப்யமான வார்த்தை, இவு திசையிற சொனனால்‌ ராஜ கொடூர வார்ததை. வாய்வு மூலையிற சொன்னால்‌ அங்காரக. னிருப்பான்‌ அர்த்தநாசம்‌. இவு இசையில்‌ பயம்‌ எ-று, 4 . பூதன்‌ வடக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌

சுக்ரன்வடக்‌கருப்பான்‌ சொல்வதுசுபமேயாகும்‌

மிக்கவேதீவிற்சொனனால்‌ மெய்யினிலிரத்தங்காணும்‌

சிக்கவேசானயத்துற கூரியனால்வின்னமாகும்‌ _ பக்கமேதிவிற்சொன்னால்‌ பக்துக்கள்வருத்‌ துமாகும்‌

இ-ள்‌. 'புதன்ிழமை வடக்கே சொன்னால்‌ சுக்கிர. னிருப _ பான சுபவாரத்தை, இவு கிசைய்ற சொன்னால்‌. பந்துக்கள்‌ வருவார்கள்‌.

புதன்‌ ஆகாயத்திலும்‌ பூமியிலும்‌ சொல்லும்‌ பலன்‌ . - உயரமேசனியிருப்பான்‌ உதவாகுசாவுவார்த்தை. தயவுளபுதனிருப்பான்‌ தா மவேகண்டுகொளளும்‌ நயமுளவந்தசொல்லால்‌ நாடுவாரவிருநதுதானும்‌ 'சயனமேதப்பாதென்று சாற்‌ )மினாபெரியோரவாக்லே இ-ள்‌. ஆகாயத்திற்‌ சொன்னால்‌ சனியிருப்ப. ரன்‌ சாவு. வார்த்தை. பூமியிற்‌ சொனனால்‌ புதனிருப்பா ன்‌ : போதனத்‌. தார்‌ வருவார்‌. எ-று. ப்ட்‌ _ வியாழக்கிழமை சொல்லுங்‌ 'கெவுளிஜாதி.. .. வேற்றுமைஜாதிவேந்தன்‌ விண்டிடுரீலவர்ணம்‌ ' ....... காற்றிபஸ்திரீயுந்தானும்‌ கணக்கபோஜனங்களுண்ணப்‌ இர சட சன்‌ அடகளகளா தப: அல்ப அ்‌ கணு 2 சாத்தியபெரியொர்வாக்கைச்‌ சரியேர்கம்பிப்பர்ரே...

உச, ட்ட

ல்‌. தட ்‌ ரபர்‌

[ந லு க்சி டக்க ர்‌ - ந்‌ ம்‌ ப்‌ . * . ல்‌ ஸ்ட ம்‌ ர்‌ " ரல

ப்‌ ரர

்‌ , 5 ல்‌ ்‌ பி டூ *

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

- கெவுளி சாஸ்திரம்‌: ரர,

இஃ “ள்‌. வியாழக்கிழமை -பேசுங்‌ ெவுனி. ஜாத. வேறு ஜாதி அரசன நிறத்தில்‌ நீலவர்ணம்‌. அது தன்னுடைய ஸ்தரீ அனக்கு வடக்குமுகமாயிருந்து ஆகாரங்‌ கொள்ளும்‌ எ-று. ்‌ _ வியாழன்‌. கிழ்க்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ : திதி

“இழக்கினில்ராகிருப்பான்‌ கெடுதியாம்சாவுவார்த்‌ை து வடக்குமேதீவிற்சொ ன்னால்வடிவுள்ளஸ்‌ திரீயின்சோகம்‌ தழைக்கவேயக்கினிமூலை கான்புதனால்வருவா£பாது செழிக்கவேதிவிற்சொன்னால்‌ சந்தோஷவார்த்தையெனறார்‌ .... இ-ள்‌. வியாழக்கிழமை இழக்கே சொன்னால்‌ இராகு இருப்பான்‌ சாவுவாரத்தை, இவு தஇிசையிற்‌ சொன்னால்‌ சோர பயம்‌. அக்கினி மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ புதனிருப்பான்‌ உறவின்‌ முறையார்‌ வருவார்கள்‌. திவு கிசையிற்செர்ன்னால்‌ சந்தோவு வாத்தை வரும எ-று, 20

வியாழன்‌ தெற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ -

அறைவதுதெ ற்கேயானால்‌. வியாழனாலாத.தலாபம்‌. . பிரியவேதீவிற்சொன்னால்‌ 8ப௫டுரோ.க்காசம்‌ _ நிரு இதிற்சொல்‌ லுமாகில்‌ சந்துரனால்பாக்கியமுண்டு "தெறி6திடு£தீவிற்சொன்னால்‌ சந்தோஷமாம்பிரயாணமென்ருர்‌

இ-ள்‌: “வியாழக்கிழமை தெறசே சொன்னால்‌ வியாழ னிருப்பான்‌ அரத்கலாபம்‌. இவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ ரோகம்‌. நிருதி. மூலையில்‌ சொன்னால்‌ ௪ந்‌இ); ரவிருப்பான பாக்கிய முண்டு. திவுதிசையிற்‌ சொனனால்‌ பிரயாணம்‌ வரும்‌ எ-று. வ்‌

வியாழன்‌ மேற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌

_ '*அப்பனேமேற்குசொன்னால்‌ அங்காரகனால்சண்டையாகும்‌ ... தீப்பியேதிவிற்சொன்னால்‌ சாவுடனகனிபயம்‌ - -செப்பவேவாய்வுமூலை சந.இர ஞாலபஜெயங்கள்‌ லு ஒப்பியேதவிற்சொன்னால்‌. ஒங்கும்சோபனங்கள்வார்‌த்தை: ட்டம்‌ இ-ள்‌. வியாழக்கிழமை 0 மேற்கே. சொன்னால்‌ அங்காரக விருப்பான்‌,, சண்டையாகும்‌. தீவு திசையத்‌. சொன்னால்‌ “ரபனவரர்த்தை வரும்‌ எ-று, ட. 86 வியாழன்‌ வடக்கே சொல்‌ லும்‌ பலன்‌: . . .* உள்ளதுவடக்குசூரியன்‌ உன்னிடகாரியமாகா து. கள்ளமேதிவிற்சொன்னால்‌. கடுந்‌ 'துயர்கேடுவார்த்தை ்‌ தெள்ளியர்சான்யத்இல்‌. சகரனால்‌ 2பாஜனங்கள் நன்மை. - வள்ளம்போல்தீவிர றி சொன்னால்‌ வரும்வெருமாக ளம்பா 0

1842 நராபரு... மரமா [ர 191220 ௩௦18 1/1 ப்ர ௩25௭௦ ப்டா௮ரு

10 “கெவுளி 4 சாஸ்‌ தரம்‌

இ-ள்‌. வியாழக்கிழமை வடக்கே சொன்னால்‌ ரிய விருப்‌ பாரன்‌ காரியமாகாது. இவு இிசையிற்‌ சொன்னால்‌ கெடுது, . ஈசான்யத்தி ற்சொன்னால்‌ சுக்கரனிருப்பான்‌ நல்ல போஜனங . கள்‌ வரும்‌. இவு திசையிர சொன்னால்‌ நல்ல வெகுமானங்கள்‌' _ வரும்‌ எ-று. 24. .. வியாழன்‌ ஆகாயத்திலும்‌ பூமியிலும்‌ சொல்லும்‌. பலன்‌ _.. ஆகாயஞ்சனியிருப்பான்‌ அனர்த்தமும்கோரமாகும்‌ ட... பாகமேபூயிற்சொன்னால்‌ ராகமாம்கேதுவாலே தாகமேதீரவென்று தருமருக்குத்‌ தம்பிசொன்னா . வாகவேவியாழஞ்சொன்னேன்‌ வழுத்துவேன்வெள்ளி . [கேளே

இ-ள்‌. வியாழக்கிழமை ஆகாயத்திற்‌ சொன்னால்‌ சனி _யிருப்பான்‌ சோரம்‌ வரும்‌. பூமியிற்‌ சொன்னால்‌ வியாதிகா ணும்‌ இப்படியாக தர்மருக்கு தீ தம்பியாகிய சகாதேவா்‌ சொன்னார்‌. ஏறு. . 0 வெள்ளிக்கிழமை சொல்லும்‌ கெவுளி ஜாதி வெள்ளியின்‌ கெவுளிஜாதி விளம்புவேன்கேளுமென்ற -விள்ளுவேன்க்ஷ்தீதிரியராஜா வர்ணமேசெகத தாகும்‌ புள்ளிபோல்முதுகிலாறு தேமலுமிருக்கும்பாரு உள்ளமுமகிழஸ்இரீயோ டுணடுமேசெகப்பதாகும்‌ ... இ-ள்‌. வெள்ளிக்கிழமை சொலலும்‌ கெவுளி ஜாதி கூத திரிய ராஜா சிகப்புறிறம்‌ மு.துகிலாறு ழீ கமலிருக்கும்‌ ஸ்திரீயு ட்ன்‌ ஆகாரங்கொண்டிருக்கும்‌ எ-று. வெள்ளி கிழக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌. புகல்வதுகிழக்கேயிக்திரன்‌ புதுசுபவா ர்த்தைகாணும்‌ பகையுடன்‌ தீவிற்சொன்னால்‌ 6 வருங்கந்தபூஷணங்கள்‌ .... பகையெனவக்கினிரமூலை கேதுவாலுறவோர்க்குபயம்‌. - ஜெகமெனுந்தீவிற்சொன்னால்‌ சேரவேதனமுண்டாகும்‌. இ-ள்‌ வெள்ளிக்கிழமை கிழக்கே சொன்னால்‌: இந்திர: னிருப்பான்‌. ஈபவார்த்தை வரும்‌. தீவு, இசையிற்‌ சொன்னால்‌ கந்த பூஷணங்கள்‌ வரும்‌. அக்கினி மலையிற்‌ சொன்னால்‌ கேது ருப்பான்‌ உறவினமுலை றயாருக்குப பயம்‌, வு. திசையி று. சொனனால்‌ தனம்‌ வரும்‌ எ-று, . கு ர்க்‌. வெள்ளி தெற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ ரத. 'பக்குவம்புதனாற்தெற்கே பந்துக்கள்வருத்தமாகும்‌. மிக்கவேகீவிற்சொன்னால்‌ புடவைபூஷணங்களுண்டாம்‌ .., சிக்கெனறிருதிமூலை வியாழனில்வெகுமானமுண்டு .. ்‌ தக்கவேதிவிற்சொன்றால்‌ கன்பகைவெல்லலாமே

ட1010/2௦60 ௩018 1/ பர்‌ ௩௨5௨௭௦ பமாகரு

..... கெவுளி சாஸ்திரம்‌ 7]

..... இ-ள்‌. வெள்ளிக்கிழமை தெற்கே சொன்னால்‌ புதனி .. ரப்பான்‌ பந்துக்கள்‌ வருவார்கள்‌. தீவு திசையிற்‌ சொன்னால்‌ புடவை பூஷணம்‌ வரும்‌, தீவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ பகையா ளரை வெல்லலாம்‌ எ-று, ' பீ வெள்ளி மேற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ தன்மைதனமேற்கேசொன்னால்‌ சந்திரனால்புகழுண்டாகும்‌ பனமையேதீவிற்சொன்னால்‌ பந்துடனிஷ்டர்சாவார்‌ : வினனவேவாய்வுகூ£லை ராகுவால்வீட்டி ற்சண்டை 'பின்னிடதீவிற்சொன்னால்‌ பி ரயாணமும்வருகுமென்றார்‌ இ-ள்‌. ிவள்ளிக்கிழமை மேற்கே சொன்னால்‌ சந்திர னிருப்பான சந்தோஷ்‌ வார்த்தை வரும்‌. தீவு இசையிற்‌ சொன்‌ -னாலை பநதுக்களும்‌ சிநேகிதரும்‌ வருவார்கள்‌. வாய்வு ரூலையிற்‌ சொன்னால்‌ ராகிருப்பான்‌ வீட்டில்‌ சண்டை வரும்‌. தீவு இசை யற்‌ சொன்னால்‌ பிரயாணம்‌ போவார்‌ எ-று. நீழ ு..' வெள்ளி வடக?க சொல்‌ லும்‌ பலன்‌ : . வடககுசந்திரனிருப்பான்‌ வரையுஞ்சொல்விசாரமாகும்‌. நடுக்கமேதீவிற்சொன்னால்‌ நலமிலாக்கேள்விகாணும்‌ . அடுக்கவேஈசான்யத்தில்‌ சூரியனால்பகைவர்பூசல்‌ - கெடுக்குமேதீவிற்சொன்னால்‌ கிட்டியபகையுண்டாமமே ... இ-ள்‌. வெள்ளிக்கிழமை வடக்கே சொன்னால்‌ சந்திரனி ருபபான. விசாரம்‌ வரும்‌. வு தஇிசையிற்‌ சொன்னால்‌. பொல்‌ _லாங்கு வரும்‌. ஈசானியமூலையிற்‌ சொன்னால்‌ பகைவர்‌ பூச லுண்டு. தீவு திசையிற்‌ சொன்னால்‌ பகை வரும்‌ எ-று. 55. வெள்ளி ஆகாயத்திலும்‌ பூமியிலும்‌ சொல்லும்‌ பலன்‌ . தீருவெனஆகாயத்தில்‌ தான்சொலசுக்கிரனாலே . பெறுகுவாய்வெகுமானங்கள்‌ பூரிப்பாயுலகமீ து .. கருமமேபூமிமீதுற்‌ கமழறிடச்‌ சனியனாலே ்‌. வருகுமேசாவுவார்த்தை வந்திடுமென்றாரமுன்னோர்‌. .... இ-ள்‌. வெள்ளிக்கிழமை ஆகாயத்திற்‌ சொன்னால்‌ சுக்கிர னிருப்பான வெகுமானம்‌. பூமியிற்‌ சொன்னால்‌ . சனியிருப்‌ பான்‌ சாவு வாரத்தை வரும்‌ எ-று. 56. ரர சனிக்கிழமை சொல்லும்‌ கெவுளிஜாதி து பஞ்சம்ஜாஇராஜன்‌ பசரககேள்நிறங்கறுப்பாம்‌ .... வழுசியரொடுபசியால்‌ வாடியேயிருப்பாரென்று ..... .பஞ்சவர்தம்பிசொன்ன பக்குவம்ரீபாரென்று ... செஞ்சியேகாம்பரமென்னும்‌ சிறுவனும்‌ வெளியிட்டானே.

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

ன்‌ . 'கெவுளி சாஸ்திரம்‌ ட.

இ-ள்‌. சனிக்கெமை. சொல்லுங்‌ கெவுளி ஜாதி பஞ்சம 5 சாதி அரசன்‌ கறுப்பு நிறம்‌. ஆகார. மில்லாமல்‌ ஸ்திரீயுந்தானும்‌ இளப்பாயிருக்கும்‌ எ-று. 27. சனி இழக்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ - கழக்கினில்ராகிருப்பான்‌ கிழாவது துக்கமாகும்‌ ப்ழக்கமேதீவிற்சொன்னால படுகுவாய்ராஜ.துக்கம்‌ 'வழங்கவேயக்கினிமூலை சந்திரனால்‌ சமதுக்கம்‌ விழித்திடத்தீவிற்சொன்னால்‌ விஷத்தினா ற்கேடுஎன்றார்‌. ்‌. இ-ள்‌. சனிக்கிழமை கிழக்கே சொன்னால்‌ ராகிருப்பான்‌ துக்கமாகும்‌. இவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ இராஜ துக்கம்‌. ௮௧ கனி மூலையிற்‌ சொனனால்‌ சந்திர னிருப்பான. சமதுக்கம்‌ இவு திசைய்த்‌ சொன்னால்‌ விஷ வார்த்தை. எ-று. 96 ்‌ சனி தெற்கே சொல்லும்‌ பலன்‌ ்‌ சுக்கரனிருப்பான்தெ ற்கே ராஜபந்தனங்களாகும்‌ மிக்கவேத£வி.ற்சொன்னால்‌ பகர்வாயபஜெயங்கள்‌ சிக்கெனகிருதிமூலை. அங்காரகனால்ரொக்கம்வரும்‌ -

_ பக்கமேதிவி ற்சொன்னால்‌ பகார்வாயபஜெயங்கள்‌ ... இஃள்‌. சனிக்கிழமை தெற்கே சொன்னால்‌ சுக்கிர னிருப்‌ பான்‌ ராஜபந்தனம்‌, நிருதி மூலையிற்‌ சொன்னால்‌ அஙகாரக னிருப்பான்‌ ரொக்கம்‌ வரும்‌. வு திசையிற்‌ சொன்னால்‌ அப. ஜெயம்‌ வரும்‌ எ-று. 52

“சனி மேற்கே சொல்‌ லும்‌ பலன்‌ ்‌- விளம்புசொல்மேற்கேயானால்‌ வியாழனால்வஸ்‌இிரமுண்டு 'நலம்பெறத்திவிற்சொன்னால்‌ நாடுமேபுதியவா£த தை... வளம்பெறவாயவுமூலை இர்திரனாற்கோடிவஸ்திரம்‌. பலம்பெறுஇவிற்சொன்னால்‌ பந்துக்கள்‌ வருகுவாரே இ-ள்‌. சனிக்கிழமை மேற்கே சொனனால்‌. வியாமனிருப்‌. பான்‌ புதிய வஸ்திரம்‌ வரும்‌. இவு இசையிற சொன்னால்‌ புதிய சங்கதி வரும்‌. வாயவு மூல்யிற்‌ சொன்னால்‌ ப5துக்கள வரு. - வார்கள்‌ எ-று. 40 ரர; சனி வடக்கே செர்ல்லும்‌ பலன்‌ | ட்ழவ கண்டுசொல்வடக்கேசொன்னால்கேதுவாந்கேவோர்த்தை, 4... விண்டிடுநதீவி ற்சொன்ன்ில்‌ . நாடுமேபுதியவார்‌ த்தை : கண்டதுஈசான்யத்தில்‌. சணியனாற்கோபமேயாம்‌

- அண்டமேதவிற்சொன்னால்‌ தூண்டுமேவயலிற்சண்டை ..... இ-ள்‌. சனிக்கிழமை வடக்கே சொன்னால்‌ கேதுப்‌ பான்‌ கேடுவார்த்தை: தீவு இசையிற்‌ சொன்னால்‌ சண்டை... மீபாட்டு ஓடி.ப்‌2பாவார்கள்‌. சசானயத்திம ற்‌ சொன்னால்‌ அயல்‌ - வீட்டுச்‌ சண்டை. வரும்‌:எ-று டட கீ

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

கெவ்ளி சாஸ்‌ திர ம்‌. 18

சனி. ஆகாயத்திலும்‌ பூமியிலும்‌ சொல்லும்‌ பலன்‌ சூரியனிருப்பா ன்‌மேலே சொல்பகாரியமாகாது கூறியபூமியிறசொனனால்‌ குணப்படும்புதனாலென்ருர்‌ . தாரணயிறபுகழும்வானோ தாளின்ப்பணிநதுயானும்‌ கூறினேன்‌ ஏகாம்பரம்‌ பூற்றமும்பொறுப்பீரையா

. இ-ள்‌. சனிக்கிழமை ஆகாயத்திற்‌ சொன்னால்‌ சூரியனி ருப்பான்‌ ின்தத காரியமாகாது. பூமியிற்‌ சொன்னால்‌ புதி னிருப்பான்‌. ஜெயமாகும்‌ எ-று. 158

பஇனானுக்கும்‌ பல்லி காதல்‌

விருத்தம்‌ பல்லிநா ல்தானறியும்‌ பரிட்சைகேளு பாலனேசொல்லுவதை மறவாதெண்‌ ணு ஈல்லதென்றேயறைந்தமொழி தன்னைக்கணடு நலமானபாட்டதனைத்‌ தேடிப்பாரதது

சொல்‌ லுவாய்கன்மைதின்மை ரூடசமாக. சுத்தமுள்ளபதனாறு தஇக்குங்கண்டு வல்லவனென்றுமே வீண்வாயாடாதே வண்மையுள்ளயிம்மரும மாராயநதுபாரே

ட. இ-ள்‌. பல்லியானது சொல்லும்‌ பலனறிவது எவ்வித (ிமன்றால்‌ அது போம்போது கவனமாகக்‌ கேட்டு அப்போது எத்தனை சொல்‌ சொல்லுகின்றதோ அதைக்‌ கவனமாக எண்ணி அவரவர்கள்‌ ெத்த "காரியம்‌ இருப்தியாகக்‌ கரண லாம்‌ எ-று,

பாரப்பா ரெண்டேசொல்‌ பகருமாகில்‌

.. பழியென்ற சாவுடனே துன்பமுண்டாம்‌

கூறிடவேமூன்றுசொல்‌ கேட்பாயாகில்‌ . குற்றமில்லை போனவர்கள்‌ வருவாரப்பா '

சிறிடவே கரன்குசொல்‌ கேட்பாயாில்‌.. .. சிந்தனையாம்‌ பந்துக்கள்‌ சொக்தச்சாவாம்‌ வீறிடவே ஜாதாகில்‌ வருகுஞ்சண்டை... : வீளம்புமொரு ஆறாக லஓுறவேகூடும்‌...... இ- ள்‌. இரண்டு சொல்லால்‌ சாவு வார்த்தை. மூன்று சொல்லால்‌. பந்துக்கள்‌ வரத்து. கான்கு சொல்லாகில்‌ சொந்‌ தச்‌ சாவு, ஐது சொல்லாகில்‌ ,சண்டைவரும்‌. ஆறு சொல்லா

கல்‌. புதிய உறவுகூடும்‌. எது ட. டீ

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

நே... கெவளிசாஸ்திரம்‌

என்னமோ சொல்வேன்‌ ஏழுமொழி புக லுமாகில்‌ ்‌ இயம்பவொண்ணாத்‌ துன்பமுடன்‌ வியாதிகா ணும்‌ பின்னுமே தனித்தழுது வருவாரப்பா பேசப்பா வம்மொழிக்கே மழையுமுண்டு.. நன்மையுடன்‌ எட்டேசொற்‌ கேட்பாயாகில்‌ நல்லசுப சந்தனம்பூ கொண்டேகேளும்‌ தன்மையுடன்‌ மணங்கூட்டி வருவாருங்கள்‌ தகுதியுள்ள பநீதுவென்றறிஈது கொள்ளே. . இ-ள்‌. ஏழு சொல்லாகில்‌ துன்பம்‌ வியாதி தலைவிரித்‌ . குழு.து வருவார்கள்‌, இன்னம்‌ மழையுண்டு. எட்டு சொல்லா இல்‌ சந்தனம்‌ புட்ப தாம்பூலங்கொண்டு நல்ல காரியத்திர ற்கு சொந்தபந்துக்கள்‌ வருவார்கள்‌ எ-று. சுத்தமுட னொன்பதுதான்‌ சொல்‌ லுமாகில்‌ . சுகம்பெறுவாய்‌ மகிழ்ச்சியட னுலகமீது பத்தேசொற்‌ கேட்கபெருக்‌ துக்கம்கேரும்‌ .. பகையென்ற கலகமதின்‌ கூடவுண்டாம்‌ சித்தமுடன்‌ பதிமனான்று. சரியாய்க்கேட்கிற்‌ செய்யவரும்‌ யாத்திரைகள்‌ சிறப்பாய்தீதானே மெத்தெனவே பன்னிரண்டு மஒழ்ந துசொன்னால்‌ மணமென்ற கலியாணங கூடும்பாரே இ-ள்‌. ஒன்பது சொல்லாகில்‌ மகிழ்ச்சியுண்டு, பத்து சொல்லாகில்‌ : சண்டையோடு துக்கம்வரும்‌, பதினொன்ருகில்‌ யாது, திரை செய்யவரும்‌, பனிரெண்டாகில்‌ கலியாணங கூடும்‌ எ-று; ரீ .... பதிகான்று நின்செவியில்‌ கேடபாயாகில்‌ 'பரிந்துவரும்‌ காணிக்கை யுன்னை த்தேடி வி திவசமே பதுனாலும்‌ சொலலுமாகில்‌ வருகுமப்பா இழவோலை தவறிடாமல்‌ கதியாக பதினைந்து தானுரைத்தால்‌ . தப்பாமலு றவின்முல றவருகுமப்பா கதியபறேவ போகமுண்டாம்‌ பதுனாறுக்கு கண்மணியே சொன்னபலன்‌ கண்டுதேரே.. இ-ள்‌. பதிமூன்று சொல்லாகில்‌ பொருள்‌ வரும்‌, பத. ஞாலு சொல்லாகில்‌ சாவு ஓலை வரும்‌, பதினைந்தாகில்‌ உற. - வின்ழமு றியா வருத்து, பதினாருகல்‌ நல்ல போகமுண்டாம்‌. ன. எ-று. ட்ட டத. _ கெவுளி சாஸ்திரம்‌ முற்றிற்று.

டய//2௦0 ௩01௮ 1/ பர்‌ ௩௨5௨௮0 பாறு.

கடவுள்‌ துணை,

விருத்தம்‌. பலலியது சிரசின்மேல்‌ விழுகுமாகில - பகையென்ற கலகமது வருகுமப்பா நல்லதப்பா முகமீதில்‌ விழுகுமாகில்‌ நம்படாபந்துதரிசனசமேயென்று....

. சொல்லப்பா புருவத்துல்‌ விழுகுமாகில

சுகமாகு மரசரிீட வுசவியாலே - தொல்லையப்பா மேலுதட்டில்‌ விழுகுமாகில்‌

தோற்றிடுவாய கைப்பொருளும்‌ தோஷத்தா0ே

கழுதட்டில்‌ விழுந்திட்டா லுடனேலாபம்‌

_. கெடுதியப்பா மூக்கில்வீழ வியாதிகாணும்‌ தாழ்வென்று வலதுசெவி மேல்விழுநஈ்தால்‌ தம்பியடாதாக்‌ காயுசாய்‌ வாழ்வாய்‌

வாழ்வையடா. இடதுசெவி மேல்விழந்தால்‌ வாததகததில்‌ தனலாபம்‌ கொண்டுநாளும

- கேழ்சிறந்த விழியின்மேல்‌ விழுந்ததானால்‌

.. கெடுதியென்ற கிரகத்தால்‌ பயமதாமே

முகக்கட்டை மீதிலே விழுகுமாகில்‌ .. மூளஞுமபபா வரசரால தெண்டனைகள்‌ - பகருமொரு வாய்மீதில்‌ 'விமுகுமாகில்‌ பாலனே மனதில்மெத்த பயமதாகும்‌ தகமையுள்ள கண்ட தீதில்‌ விழுகுமா கில்‌ .. தனையெதுரத்த சத்துருக்கள்‌ நாசமாவார்‌ . சுகமெனவே வலதுபுஜம்‌ மேலவிழுஈ்தால்‌ 'சொர்க்கமென்ற ஆமீராக்கியம்‌ 6 வருகும்பா ர.

இடதுபுஐ மீதிலே விழுகுமாகில்‌ - எப்படியும்‌ போகமது செய்வாயப்பா.

வடிவான வலதுமணிக கட்டில்வீழ்நதால்‌ ...' ஆகாது வதுகெட்ட பீடையப்பா .'இட்மான இட.துமணிக கட்டில்வீழ்ந்தால்‌ ... தரணியிலே கர்த்தியது கொள்வாயப்பா _ படுமெனவே ஸ்தனங்களிலே விமுகுமாகில்‌ பபற்பக்மென்று டிப்பன்‌, 11, ஒன ராரா

நரா பராாடார௩ 116.

101260 ௩௦9 ப்ள ௩66௦௮1௭௦01

16... ஆத்தை இற்‌. அறியும்‌ பலன்‌ ்‌. வயி ிந்றின்மேல்‌ தான்வற்‌.து விழுகுமாகில்‌ .. வருகுமப்பா தானியங்க ளூனக்குலா பம : நயம்பெறவே மாரின்மேல்‌ விமுகுமாகில.. நாட்டப்பா தனலாபம்‌ நம்பிப்பாரு . .. ஜெயம்பெறவே தொரப்புளிலே விழுகுமாகில்‌ ' ஜெனிக்குமப்‌ பாரதத்தின்‌ லாபந்தானும்‌ தயவென்று முழங்காலுக கதிகசுகம்‌ ப்பட்‌ தடையின்றி பாதத்தில்‌ பிரயாணமாமே. ச. பல்லி விழும்‌ பலன- -முற்றிறறு ஆத்தை சீறல்‌ 'அதியும்‌ பலன்‌ விருத்தம்‌. ஆந்தையது ஒருசீறல்‌ சீறுமாகில்‌ அப்பனே மரணமொழி யாகுமபபா சிந்தையது களித்திடுவாய்‌ ரெண்டேசீறல சீக்கிரமே நின த்தபொருள்‌ வ%துகூடும்‌ . விந்தையுடன்‌ சீறல்தான்‌ மூன்றேயாகில வஞ்சியரை யெப்படியும்‌ புணர்வாயப்பா , பந்தமுடனேகாலு சீறல்‌ கேட்கில்‌ | பகையென்‌ கலகமப்பா வந்தேகரும்‌ உரக இ-ள்‌. ஆந்தையானது ஒரு சீறலாகில சாவு வார்த்தை. இரண்டு சீறலாகில்‌ நின த்தகாரியம்‌ முடியும்‌. மூன்று சீறலா இல்‌ கன்னியைப்‌ புணர்வாய்‌. காலு சீ.றலாகில்‌, டனே கலக. மாகும்‌ எ-று. டம்‌ சீறலது ஓந்தாகிற சொல்ல த்கேளும்‌ சிக்குமடா ௮அங்‌?கயொரு பிரயாணந்தான கூறியது ஆறென்று குறித்துக்கேட்கில்‌ - குற்றமில்லை யெடுத்தவாகள வருவாரப்பா மீறிடவே சிறலது ஏழேயாகில்‌ .. மிக்கவேயிருக்குஞ்சம்‌ பத்தேநீஙகும்‌ வீரியமா யெட்டுரையில்‌ சாவுசொல்லும்‌ விளம்பிடுவாய ஒன்பதுடன்‌ பததுகன்மை 1. இ-ள்‌. ஐந்து சீறலாகில்‌ பிரயாணஙகூடும்‌, ஆறு சீறலா இல்‌ பந்துக்கள வரவு. ஏழு சீ றலாகில்‌ சம்பத்துண்டாகும்‌. எட்டு சறலாகில்‌ உடனே சரவுசொல்‌ லும்‌. ஓன்பது ச்‌ றலாகில்‌. உடனே நன்மையுண்டு, பத்து சீ ஐலாகில்‌ மேன்‌ மே லும்‌. நன்‌. .மையுண்டாகும்‌. எ-று... ப்பம்‌ உ. ப... ்தைசிறல்‌ அறியும்‌ பலன்‌-மூற்தித்று; னு - நர்றந்கம்‌ (நாப நிற0ச1க10ர 0ல்‌ ட்ப நடக... உட 0, 21 மங்‌, 46--2000 ௦/௯.

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு

பெரிய எழத்தில்‌ அர்சடப்பட்ட புத்தகங்கள்‌ | ர்‌ ம்‌ ராமர்‌ ர்‌ அஸ்வமே தய்ரகம்‌... ட்ட்ஷேை. 8 ்‌ விக்ரமா இத்தன்‌ கதை -தேரிங்குராஜன்‌. கதை. பட. -தளச்சக்கரவர்த்தி கதை: த்‌ - சொ மதனகாமராஜன்‌கதை .. ட்டம்‌ -அல்லியசாணிமாலை ஆ... "அபிமனனன்‌. சுத்தரிமாலை... ட்டட்்ட்டு கிருஷ்ணன்‌ தா.௮. ரர _ மதுரைவீரன்‌ கதை. பப்டி ஏணியேற்றம்‌- ள்‌ . டி | _ தருமர்‌ அஸ்வமேதயாகம்‌: ரர - கோவலன்‌ கதை டவ்‌ ப்படி சித்திரபுத்திரன்‌. கதை தத அிரோபதை குறம்‌. ட்‌ . பஞ்சபாண்டவர்‌ வனவாசம்‌ - டார்ஒிட்ட மயிலிராவணன்‌ கதை. -கதிரேசண்‌. அன ச்சு. ட்டி . 0 பவ க்‌ சான்‌ அம்மானை ்‌? உடு ட்ட புருரவச்சல்காவர்த்‌இ கதை ட... -கர்ணமகாராஜன்‌ சண்டை : பபுனத்தரன்‌ காது... வாலி மோட்சம்‌ : ரோ ரர டு தகண்டராவணன்‌ . கை தட. . புலதி திரன்‌ களவு. மாலை பப்ப படி டி இ. மர, கோயாவூருஞ்னாக்‌ 0 கோன்‌... ப்பு த்‌ தக வியாபாரம்‌)”.

. பர்சோபால்‌-ம ஹால்‌, வடக்குச்‌ . சித்திரை வதி, 'துை

ன்‌ ம்ப குவ

ரீ

* சம ்‌ எத்த பிக வவ மு வெட்ட பட்ட

ரத்தன கடக ததக ஆளா வசவு வஹி அரிக்க.

1 ச்‌. ்‌்‌ ன்‌ *்‌

ர்‌

்‌ யல்ல வ்கி ல்ல ல்ல வப ம்ல் ல்‌ ல்ல ல்ல பல்டி 5 “ஐக்குகுலுவுகுகுலுகுகுகுகுகுக்குகுக்குக்குக்ல்குகுகுக்‌்குக

அர டக . . ட்டி ல்‌ ம்‌ ரி , ன்‌ ர... $ ன்‌ . டம ்‌

210260 3 ௩௦19 1/2 ௩௨5௨௮௭0 பரு